Startsida Jag arbetar med Hur går det till Ormfobi Depression
  Stress Ångest Missbruk Samtal med par och föräldrar
  Speciellt riktat till den kommunala socialtjänsten Speciellt riktat till det svenska rättsväsendet Kontakt
 

Speciellt riktat till det Svenska Rättsväsendet,
Tingsrätten och Hovrätten

Medlingsuppdrag

I samband med vårdnads-, boende och umgänges ärenden samt vid verkställighets mål
Speciellt riktat till det Svenska Rättsväsendet, Tingsrätten och Hovrätten
Jag har företaget ”Samtalsforum & Familjerätt” med besöksadress i Arboga.
För referentuppgifter kontakta mig via mail eller telefon. Jag har under de senaste åren haft många uppdrag från Örebro och Västmanlands läns tingsrätter.


Medlings uppdrag från Rätten för att försöka nå samförstånds lösningar mellan föräldrar i konflikt, som är förenlig med barnets bästa, enligt 6 kap 18 a § FB. Detta ligger nära samarbetssamtalen men skall vara skilt från dessa och ge något mer, något nytt och något annorlunda.

För mig som medlare innebär detta möten i olika konstellationer med både föräldrar och barn/ungdomar samt delar av de inblandades nätverk. Dessa möten kommer att ske både vid planerade träffar, vid hembesök samt kanske även ibland mer i form av akututryckningar.

Rätten har möjlighet att innan de beslutar om verkställighet, som vite eller hämtning av barnet med polismyndighetens försorg, uppdrag åt en medlare att få till stånd en lösning av konflikten på frivillighetens väg och i enlighet med den dom som föreligger.
Medlingsuppdrag från Tingsrätten i verkställighets mål, enligt 21 kap 2 § FB, har till syfte att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger denne enligt dom.

Som medlare kommer jag att lämna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits till rätten. Tiden i samförstånds mål/lösningar, enligt 6 kap 18 a § FB, får inte sättas längre än fyra veckor, men kan förlängas om det finns förutsättningar att nå en samförståndslösning.
Tiden i verkställighets mål, enligt 21 kap 2 § FB, är endast två veckor men kan förlängas om det finns förutsättningar att nå en frivillig lösning.

Tidsfaktorn är snävt tilltagen i denna typ av uppdrag vilket innebär att jag som medlare är mycket flexibel både vad gäller tider och metoder.


KH Design Studio